όροι

Tenez :12-2013

 1. 1 Γενικά

 1. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλες τις συναλλαγές μεταξύ της GGM Balkan OOD (Πωλητής) και των αγοραστών προϊόντων της ggmgastro από το διαδικτυακό κατάστημα της GGM Balkan OOD’Sή στα πλαίσια απευθείας επικοινωνίας με την GGM Balkan OOD (τηλεφωνικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή προσωπικών συναντήσεων). Άλλοι όροι μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι δεν έχουν συνομολογηθεί γραπτώς δεν αποτελούν μέρος καμίας συμφωνίας.
 2. Η παραίτηση από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήζει σχετικής, γραπτής συμφωνίας. Οι προσφορές μας υπόκεινται σε τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά στο σχήμα, το χρώμα και/ή το βάρος. Κατά καιρούς είναι πιθανό να παρουσιάζονται ελλείψεις ή μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος.
 3. Ο πωλητής μπορεί ανεξάρτητα να καθορίσει, εάν μία συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή πρέπει να υλοποιηθεί. Η παραίτηση από τους παρόντες όρους , προϋποθέτει σχετική γραπτή συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.
 4. Ο πωλητής υποχρεούται να εκπληρώσει τη σύμβαση εντός δύο εβδομάδων, στην περίπτωση πλήρους τήρησης των όρων της σύμβασης. Ο πωλητής μπορεί ανεξάρτητα να καθορίσει, εάν μία σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή πρέπει να υλοποιηθεί. Η παράδοση των αγαθών στον αγοραστή σημαίνει την εκπλήρωση μίας σύμβασης.
 5. Μια (ανοιχτή) αγορά με δικαίωμα επιστροφής εντός επτά(7) ημερώνισχύει υπό τον όρο ότι η συσκευασία και τα αγαθά δεν έχουν υποστεί ζημία και η συσκευασία και τα αγαθά είναι στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή τους (αχρησιμοποίητα). Ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής της παράδοσης στις κεντρικές μας αποθήκες, στη διεύθυνση Weiner Park 16, 48607 Ochtrup, Germany.
 6. Ένα προϊόν, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί παραγγελία από τον προμηθευτή για λογαριασμό του πελάτη, μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφεί εντός της χρονικής ισχύος της εγγύησης επιστροφής, διάρκειας επτά (7) ημερώνισχύει.
 7. Εντούτοις, 30% της τιμής (που αναλογεί στο κόστος της διαχείρισης αποθεμάτων κλπ.) αποκλείεται από την επιστροφή χρημάτων.
 8. Ο αγοραστής οφείλει να διενεργήσει έλεγχο του παραδοτέου. Έλεγχος τηςαρτιότητας σημαίνει ότι ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει τα αγαθά για την ύπαρξη εξωτερικών φθορών (βλέπε περισσότερα σχετικά στην παράγραφο § 4) και ότι τα παραδοτέα προϊόντα αντιστοιχούν με εκείνα της παραγγελίας του αγοραστή. Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει σε ενδελεχή έλεγχο το προϊόν, στον οποίο περιλαμβάνεταιη αντιπαραβολή από τον αγοραστή του κωδικού προϊόντος των παραδοτέων προϊόντων με τους κωδικούς αριθμούς που αναγράφονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εφόσον δεν είναι εφικτός ο έλεγχος του κωδικού αριθμού προϊόντος, ενημερώστε αμέσως την GGM Balkan OOD για περαιτέρω υποστήριξη. Εάν ο κωδικός αριθμός των προϊόντων της παράδοσης δεν αντιστοιχεί στον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την GGM Balkan OOD. Η μη συμμόρφωση εκ μέρους του πελάτη με την ως άνω υποχρέωση υποβολής των προϊόντων που έχει παραλάβει σε έλεγχο, ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος επιστροφής του προϊόντος ή έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης για περιπτώσεις βλάβης και επισκευής.

Top

 1. 2 Τιμή και πληρωμή

 1. Σε καμία από τις αναγραφόμενες στο διαδικτυακό μας κατάστημα τιμές δεν περιλαμβάνεται ο υποχρεωτικός φόρος προστιθέμενης αξίας με συντελεστή 20 τοις εκατό, ο οποίος προστίθεται στη συνέχεια. Όλες οι τιμές νοούνται «συν ΦΠΑ», δηλαδή από τις εγκαταστάσεις τις εταιρείας μαςστο Πλόβντιβ, συμπεριλαμβανομένων εξόδων συσκευασίας και πλέον όλων των ιδιαίτερων εξόδων αποστολής και αντικαταβολής.
 2. Η πληρωμή εκ μέρους του πελάτη πρέπει να καταβάλλεται ως προπληρωμή, αντικαταβολή με μετρητά κατά την παράδοση ή κατά την παραλαβή από τον πελάτη. Η επεξεργασία παραγγελιών από το εξωτερικό είναι δυνατή μόνον έναντι προπληρωμής. Στην περίπτωση ιδιαίτερων απαιτήσεων παράδοσης, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το επιπρόσθετο κόστος, πλέον της τιμής του προϊόντος.
 3. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιβάρυνσης με δασμούς (π.χ.. για παραδόσεις σεχώρες εκτός ΕΕ), και πως αυτοί δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών ή στα έξοδα παράδοσης. Λάβετε επίσηςυπόψη ότι είναι πιθανή η επιβάρυνση με ΦΠΑ εισαγωγών από τις αρχές της εκάστοτε χώρας.
 4. Το κόστος εγκατάστασης και συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
 5. Στην περίπτωση παράδοσηςσε νησιά ή σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, διατηρούμε το δικαίωμα ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, συνυπολογισμού πιθανής πρόσθετης επιβάρυνσης. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η καταβολή οποιασδήποτε πρόσθετης επιβάρυνσης, η παραγγελία δεν θα θεωρείται ως πλήρως εξοφληθείσα.
 6. Στην περίπτωση παράδοσηςσε νησιά ή σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, διατηρούμε το δικαίωμα ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, συνυπολογισμού πιθανής πρόσθετης επιβάρυνσης. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η καταβολή οποιασδήποτε πρόσθετης επιβάρυνσης, η παραγγελία δεν θα θεωρείται ως πλήρως εξοφληθείσα.
 7. Λάβετε επίσης υπόψη ότι για μη τυποποιημένα αγαθά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία του πελάτη, στην περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη από την σύμβαση αγοράς, το 30% του καθαρού συνόλου θα παρακρατείται από την GGM Balkan OOD ως αποζημίωση των εξόδων.
 8. Προπληρωμή:
Η προπληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, PayPal ή πιστωτικής κάρτας. Κατά την παραγγελία με προπληρωμή λαμβάνετε μία αυτόματη επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της συνεργαζόμενης με την εταιρείας μας τράπεζας και ο αριθμός της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε, αναφέρατε τον αριθμό παραγγελίας μαζί με το όνομα/επώνυμό σας ως αιτιολογία για την αποστολή του τραπεζικού εμβάσματος. Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με την εβδομάδα και τον χρόνο μεταφοράς κάθε τράπεζας, μία πληρωμή μπορεί να απαιτήσει έως και 1-5 ημέρες. Η επεξεργασία της παραγγελία σας είναι δυνατή μόνον μετά την παραλαβή της πληρωμής σας. Λάβετε επίσης υπόψη ότι ένα πρόσθετο τέλος €50- θα καταβάλλεται από τον αγοραστή για κάθε επιμέρους ημέρα καθυστέρησης, η οποία οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα.
 9. Αντικαταβολή κατά την παράδοση:
  Για την πληρωμή μέσω αντικαταβολής, το ποσό εισπράττεται γενικά με την καταβολή μετρητών στον εκπρόσωπο της μεταφορικής (προμηθευτή). Υποχρεούστε να προκαταβάλλετε το 30% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης και να πληρώσετε το υπόλοιπο 70% στον εκπρόσωπο της μεταφορικής (βεβαιωθείτε πως θα καταβάλετε το ακριβές αντίτιμο, αφού οι εργαζόμενοι της μεταφορικής (προμηθευτές) κατά κανόνα δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ρέστα!).
 10. Αντικαταβολή κατά την παράδοση:
  Για την πληρωμή μέσω αντικαταβολής, το ποσό εισπράττεται γενικά με την καταβολή μετρητών στον εκπρόσωπο της μεταφορικής (προμηθευτή). Υποχρεούστε να προκαταβάλλετε το 30% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης και να πληρώσετε το υπόλοιπο 70% στον εκπρόσωπο της μεταφορικής (βεβαιωθείτε πως θα καταβάλετε το ακριβές αντίτιμο, αφού οι εργαζόμενοι της μεταφορικής (προμηθευτές) κατά κανόνα δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ρέστα!).

Top

 1. 3 Παράδοση

 1. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στη δέσμευσή μας ως προς την παράδοση είναι απαραίτητο ο πελάτης σε κάθε περίπτωση να είναι διαθέσιμος για την παράδοσηκαινα συμπληρώσει τα υποχρεωτικά έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως και ο πωλητής διασφαλίζει ως προς την πραγματοποίηση τηςπαράδοσης.
  
Εάν ο αγοραστής επιλέξει να μην συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφορών ή τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας μας, διατηρούμε το δικαίωμα επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης.
 2. Επιπροσθέτως, διατηρούμε το δικαίωμα παρακράτησης της πληρωμής και έγερσης αξιώσεων πρόσθετης αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημία.
 3. Η διακοπή της παράδοσης και της παροχής υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας και μη προβλέψιμων γεγονότων που δεν εξαρτώνται από εμάς και που συνιστούν κωλύματα για την παράδοση ή την καθιστούν αδύνατη, ιδίως δε, απεργίες, φυσικές καταστροφές, κυβερνητικές ενέργειες, καθυστερήσειςστην προμήθεια εξαρτημάτων / προϊόντων κλπ.
  και παρόμοια γεγονότα που εμποδίζουν επίσης και τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας να παραδίδουν σε εμάς, μας δίνει το δικαίωμα να προβούμε σε παράταση της δεσμευτικής περιόδου παράδοσης για έως και δώδεκα εβδομάδες. Εάν τα κωλύματα της παράδοσης διαρκέσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα εβδομάδων, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.
 4. Λάβετε υπόψη ότι σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε οιαδήποτε ευθύνη για την περίπτωση που η μεταφορική εταιρεία ή το προσωπικό του πελάτη μεταφέρει / τα αγαθά σε άλλο μέρος.
 5. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για βλάβες, ή ζημίες από διαφυγόντα κέρδη, διακοπή εργασιών, ζημίες τρίτων (και ζημίες που εκφεύγουν του ελέγχου μας), ως απόρροια καθυστερημένης παράδοσης.
 6. Ο αγοραστής οφείλει να διενεργήσει έλεγχο του παραδοτέου. Έλεγχος της αρτιότηταςσημαίνει ότι ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει τα αγαθά για την ύπαρξη εξωτερικών φθορών (βλέπε περισσότερα σχετικά στην παράγραφο § 4) και ότι τα παραδοτέα προϊόντα αντιστοιχούν με εκείνα της παραγγελίας του αγοραστή. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης υποχρεούται να υποβάλει σε ενδελεχή έλεγχο το προϊόν, στον οποίο περιλαμβάνεταιη αντιπαραβολή από τον αγοραστή του κωδικού προϊόντος των παραδοτέων προϊόντων με τους κωδικούς αριθμούς που αναγράφονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εφόσον δεν είναι εφικτός ο έλεγχος του κωδικού αριθμού προϊόντος, ενημερώστε αμέσως την GGM Balkan OOD για περαιτέρω υποστήριξη. Εάν ο κωδικός αριθμός των προϊόντων της παράδοσης δεν αντιστοιχεί στον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπεινα ενημερώσει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την GGM Balkan OOD. Εάν ο πελάτης παραλάβει τα αγαθά χωρίς να τα υποβάλει στον ως άνω έλεγχο, ο πελάτης μπορεί να απωλέσει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος ή άλλης αποζημίωσης, όπωςτης αποζημίωσης για ανάλυση βλαβών και αποκατάστασής τους.
 7. Ο πελάτης οφείλει να ελέγξει εάν λείπουν , εξαρτήματα και να μας ενημερώσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον η επόμενη εργάσιμη είναι αργία, τότε την πρώτη εργάσιμη μετά την αργία.

Top

 1. 4 Ζημία κατά την μεταφορά

 1. Φέρουμε την ευθύνη, από κοινού με την μεταφορική εταιρεία που χρησιμοποιούμε, για ζημίες που προκαλούνται κατά τη μεταφορά. Λάβετε υπόψη ότι, εάν ο πελάτης επιλέξει διαφορετικό τρόπο παράδοσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη ως προς ζημίες κατά τη μεταφορά. Αγαθά που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει να αναφέρονται απευθείας στον εκπρόσωπο της μεταφορικής πριν υπογραφεί η επιβεβαίωση παραλαβής. Εφόσον ο αγοραστής υπογράψει το δελτίο αποστολής, ή άλλο έγγραφο που επιδείξει ο μεταφορέας, η GGM Balkan OOD δεν θα δεχθεί κανένα παράπονο σχετικά με ζημίες κατά τη μεταφορά.
 2. Σημείωση: Πριν ο αγοραστής υπογράψει το δελτίο αποστολής, τα αγαθά πρέπει να υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο από τον αγοραστή. Το δελτίο αποστολής και η συσκευασία πρέπει να φυλάσσονται για ενδεχόμενη επιθεώρηση. Η περαιτέρω μετακίνηση των αγαθών δεν επιτρέπεται μέχρι τη διενέργεια επιθεώρησης από τη μεταφορική εταιρεία ή από εμάς. Η επωνυμία μας και η επωνυμία της μεταφορικής εταιρείας πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής/τιμολόγιο.
 3. Έλεγχος παραδοθέντων αγαθών
  Ως πελάτης της GGM Balkan OOD, σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας μας έχετε καθήκον να υποβάλλετε τα αγαθά/προϊόντα της παράδοσης σε έλεγχο. Ως εκ τούτου, οφείλετε να εξετάσετε τα αγαθά/προϊόντα της παράδοσης για την ύπαρξη ενδεχόμενων εξωτερικών ζημιών πριν υπογράψετε το δελτίο αποστολής. Εάν επιλέξετε να μην εξετάσετε τα αγαθά/προϊόντα της παράδοσης, δεν θα έχετε το δικαίωμα να εγείρετε οιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης καθ’ οιοδήποτε τρόπο.
 4. Ενεργήστε ως εξής:
1. Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία για φθορές/ζημίες, εάν διαπιστώσετε κάποια ζημία πρέπει να σημειώσετε τη ζημία στο δελτίο αποστολής και να ζητήσετε από τη μεταφορική εταιρεία να πάρει πίσω τα αγαθά.
2. Τα προϊόντα θα πρέπει να αποσυσκευάζονται και να υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο την επόμενη εργάσιμη της παραλαβής και οιαδήποτε ζημία πρέπει να αναφέρεται απευθείας στον πωλητή. 

Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 1. θα πρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητα από το εάν η αρμόδια για την παράδοση εταιρεία επιθυμεί να επιταχύνει τη διαδικασία.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημίες από, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή εργασιών, ζημίεςτρίτων (και ζημίες που εκφεύγουν του ελέγχου μας), λόγω αγαθών που έχουν υποστεί ζημία.

Top

 1. 5 Συναρμολόγηση, μελέτη και εγκατάσταση

 1. Στις κανονικές εργασίες δεν περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση ή εγκατάσταση των προϊόντων μας.
 2. Ο εξοπλισμός που αγοράστηκε από την GGM Balkan OOD πρέπει να συναρμολογείται ή/και να συνδέεται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Το τιμολόγιο του εξειδικευμένου τεχνικού για τις εργασίες συναρμολόγησης ή/και σύνδεσης πρέπει να φυλάσσεται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της εγγύησης, αφού αυτό είναι σημαντικό για τις αξιώσεις του πελάτη, όπως αυτές απορρέουν από την εγγύηση.
 3. Ο εξοπλισμός που αγοράστηκε από την GGM Balkan OOD πρέπει να συναρμολογείται ή/και να συνδέεται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Το τιμολόγιο του εξειδικευμένου τεχνικού για τις εργασίες συναρμολόγησης ή/και σύνδεσης πρέπει να φυλάσσεται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της εγγύησης, αφού αυτό είναι σημαντικό για τις αξιώσεις του πελάτη, όπως αυτές απορρέουν από την εγγύηση.
 4. Ο πελάτης οφείλει να παράσχει βοηθούς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ανύψωσης και μεταφοράς βαρέων αντικειμένων.
 5. Εάν το μέγεθος των σημείων εισόδου εντός των κτιρίων δεν επιτρέπει την παράδοση των προϊόντων, το όποιο συνεπαγόμενο κόστος, ιδίως δε για τη διάνοιξη των σημείων πρόσβασης ή της αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων και ο πρόσθετος χρόνος εργασίας ή αναμονής, θα χρεώνεται επιπρόσθετα και θα καταβάλλεται από τον πελάτη στην GGM Balkan OOD.
 6. Οι εργασίες δόμησης, σοβατίσματος, ελαιοχρωματισμού, ξυλουργικής, εγκατάστασης και ηλεκτρικής σύνδεσης δεν περιλαμβάνονται στις προσφορές. Εάν ο πωλητής αναλάβει τη σύνδεση του εξοπλισμού, όλες οι απαραίτητες συνδέσεις νερού, ηλεκτρισμού και αερίου στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να διεξάγονται έως και τον εξοπλισμό.
 7. +

Top

 1. 6 Μεταβίβαση κινδύνου

 1. Ο κίνδυνος των αγαθών μεταβιβάζεται στον αγοραστή αμέσως αφότουτα αγαθά/προϊόντα περιέλθουν στην κατοχή του.

Top

 1. 7 Εγγύηση

 1. Ο αγοραστής έχει μία εγγύηση δώδεκα (12) μηνών για την προμήθειαανταλλακτικών για τα προϊόντα που αγόρασε από την GGM Balkan OOD. Η εγγύηση δεν καλύπτει αγαθά που δεν έχουν αγοραστεί άμεσα ή έμμεσα από την GGM Gastro Balkan ODD. Ένα προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση, εφόσον υπάρξει αντίθετη σχετική συμφωνία μεταξύ της GGM Balkan OOD και του αγοραστή. Καταναλωτικάαγαθά και εύθραυστα αγαθά (γυαλί, πέτρα, κλπ.) ή σωλήνες αερίου, είτε πωλούνται μαζί με άλλα αγαθά ή μεμονωμένα, δεν συνοδεύονται από εγγύηση.
 2. Η εγγύηση ισχύει εάν το προϊόν συντηρείται σύμφωνα με συνήθη, κανονική χρήση και δεν υπερφορτώνεται. Η κανονικήφθοράλόγω χρήσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εγγύηση ανταλλακτικών σημαίνει ότι εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά θα αντικαθίστανται με νέα εξαρτήματα. Εναπόκειται στην GGM Balkan OOD να αποφασίσει κατά την κρίση της εάν ένα εξάρτημα έχει υποστεί ζημία. ΗGGM Balkan OOD αποφασίζει κατά την κρίση της τον τρόπο αποκατάστασης ενός σφάλματος.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τεχνικές ή μηχανικές βλάβες, όχι την προσαρμογή και ρύθμιση των λειτουργιών, ρυθμίσεων, οθονών κλπ. στοπροϊόν ή ανάλογων ενεργειών.
 3. Διαπιστωμένες ζημίες (ελαττώματαή σφάλματα) πρέπει άμεσα, και χωρίς καμία καθυστέρηση, να αναφέρονται στην GGM Balkan OOD (κατά προτίμηση μέσω της online φόρμας επικοινωνίας). Διαφορετικά θα υπάρξει απώλεια των όποιων αξιώσεων απορρέουν από την εγγύηση. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης του παραπόνου του.

Η παρέκκλιση από αυτόν τον όρο καθιστά άκυρη τη δυνατότητα σύνδεσής μας με οιεσδήποτε ενδεχόμενες ζημίες.
  Εάν ένα αγορασμένο από την GGM Balkan OOD προϊόν χρήζει εγκατάστασης, αυτή επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από πιστοποιημένο τεχνικό. Ως εκ τούτου, ο αγοραστής οφείλει να παρουσιάσει στην GGM Balkan OOD ένα τιμολόγιο εγκατάστασης, όπως αυτό εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να καταστήσει έγκυρη την εγγύηση. Περιπτώσεις, για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης, θα καταγγέλλονται στην αστυνομία.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η GGM Balkan OOD θα ζητήσει από τον αγοραστή να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσω ανάθεσης σε πιστοποιημένο τεχνικό. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής και εργασίας της εγκατάστασης από πιστοποιημένο τεχνικό.Η αποκατάσταση βλάβης ή άλλη ενέργεια που εκτελείται από έναν τεχνικό πέραν των εγκεκριμένων από εμάς μέτρων δεν θα αντικαθίσταται από την GGM Balkan OOD.
 4. Δεν θα καταβάλλεται το κόστος εργασίας για την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος που χρήζει εγκατάστασης και απορρέει από αξίωση λόγω εγγύησης.

Η εγγύηση ανταλλακτικών δεν παρέχει το δικαίωμα αξιώσεων αποζημίωσης για έμμεσες απώλειες, έξοδα ή ζημίες (για παράδειγμα, διαφυγόντα έσοδα, διακοπή εργασιών, ζημίες τρίτων).
 5. Ο ίδιος ο πελάτης οφείλει να ελέγξει, μαζί με τον τεχνικό, στην περίπτωση που αναθέσει σε τεχνικό την εγκατάσταση ενός προϊόντος, τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση του προϊόντος. . Οι λανθασμένες οδηγίες συναρμολόγησης δεν μας δεσμεύουν για την καταβολή αποζημίωσης γιαόποια ζημία προκύψει.

Οι αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση είναι έγκυρες μόνο για τον αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες.

Η GGM Balkan ODD επιλέγει, ανάμεσα στην επιτόπου επισκευή των αγαθών, την επιστροφή τους
  ​ ​προς επισκευή ή την αντικατάστασή τους. Μόνο στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατή η ακύρωση της αγοράς.
 6. Όλες οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση στο διαδικτυακό κατάστημα είναι απλά ενδεικτικές για τις φωτογραφίες. Δεν αποτελούν πιστή αναπαραγωγή των απεικονιζόμενων προϊόντων αλλά σε κάθε περίπτωση, , εξυπηρετούν σκοπούς παρουσίασης. Ιδίως το χρώμα ενδέχεται να εμφανίζει αποκλίσεις ανάλογα με την οθόνη που χρησιμοποιείτε.

Η GGM Balkan ODD​ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημίες που απορρέουν ως αποζημίωση για​
  ​διαφυγόντα κέρδη, παύση εργασιών, ζημίες τρίτων, (και ζημίες που εκφεύγουν του ελέγχου μας), και είναι επακόλουθο ζημίας καλυπτόμενης από την εγγύηση.
 7. Εγγύηση πλήρους τεχνικής υποστήριξης (Full-service)
Η εγγύηση πλήρους τεχνικής υποστήριξης (Full-service) ισχύει για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την GGM Balkan OOD και συνοδεύονται από εγγύηση full-service. Η εγγύηση Full-service έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους.
  Η εγγύηση δεν ισχύει για αγαθά που δεν αγοράζονται άμεσα ή έμμεσα από την GGM ​Balkan ODD, ένα εμπόρευμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση, εφόσον υπάρξει αντίθετη σχετική συμφωνία μεταξύ της GGM Balkan ODD​ και του πελάτη. Καταναλωτικά αγαθά και εύθραυστα αγαθά (γυαλί, πέτρα, κλπ.) ή σωλήνες αερίου, είτε πωλούνται μαζί με άλλα αγαθά ή μεμονωμένα, δεν συνοδεύονται από εγγύηση.
 8. Η εγγύηση ισχύει εάν το προϊόν συντηρείται σύμφωνα με συνήθη, κανονική χρήση και δεν υπερφορτώνεται. Η κανονική φθορά λόγω χρήσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
  Εγγύηση πλήρους υποστήριξης σημαίνει ότι μία ζημία που έχει αξιολογηθεί από την Gastro Balkan OOD ως περίπτωσηκαλυπτόμενη από την εγγύηση, αποκαθίσταται από την Gastro Balkan OOD. Εναπόκειται στην GGM Balkan OOD να αποφασίσει κατά την κρίση της, εάν ένα εξάρτημα έχει υποστεί ζημία. Η GGM Balkan OOD αποφασίζει κατά την κρίση της τον τρόπο αποκατάστασης του σφάλματος.
  
Η εγγύηση καλύπτει μόνο τεχνικές ή μηχανικές βλάβες, όχι την προσαρμογή και ρύθμιση των λειτουργιών, ρυθμίσεων, οθονών κλπ. στοπροϊόν ή ανάλογων ενεργειών.
 9. Διαπιστωμένες ζημίες (ελαττώματαή σφάλματα) πρέπει άμεσα, και χωρίς καμία καθυστέρηση, να αναφέρονται στην GGM Balkan OOD (κατά προτίμηση μέσω της online φόρμας επικοινωνίας). Διαφορετικά θα υπάρξει απώλεια των όποιων αξιώσεων απορρέουν από την εγγύηση. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης του παραπόνου του.
 10. Η παρέκκλιση από αυτόν τον όρο καθιστά άκυρη τη δυνατότητα σύνδεσής μας με οιεσδήποτε ενδεχόμενες ζημίες.
 11. Εάν ένααγορασμένο από την GGM Balkan OOD προϊόν χρήζει εγκατάστασης, αυτή επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από πιστοποιημένο τεχνικό. Ως εκ τούτου, ο αγοραστής οφείλει να παρουσιάσει στην GGM Balkan OOD ένα τιμολόγιο εγκατάστασης, όπως αυτό εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να καταστήσει έγκυρη την εγγύηση. Περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης, θα καταγγέλλονται στην αστυνομία.
 12. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η GGM Balkan OOD θα ζητήσει από τον αγοραστή να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσω ανάθεσης σε πιστοποιημένο τεχνικό. Εφόσον αποδειχθεί πως η ζημιά δεν αφορά σε «καλυπτόμενη από την εγγύηση ζημιά», ο πελάτης οφείλει να πληρώσει για την αποκατάσταση του προβλήματος. Αναλαμβάνουμε το κόστος εγκατάστασης του εξαρτήματος που έχει υποστεί ζημία, μόνον στην περίπτωση αποδεδειγμένα «καλυπτόμενης από την εγγύηση ζημίας». Η GGM Balkan OOD αναλαμβάνει μόνο το κόστος των εργατικών και των ανταλλακτικών εξαρτημάτων, οποιοδήποτε άλλο κόστος, όπως το κόστος μετάβασης του τεχνικού, άλλων μηχανημάτων ή υλικών που απαιτούνται για την επισκευή επιβαρύνουν τον αγοραστή. Η αποκατάσταση βλάβης ή άλλη ενέργεια που εκτελείται από έναν τεχνικό πέραν των εγκεκριμένων από εμάς μέτρων δεν θα αντικαθίσταται από την GGM Balkan OOD. 

Η εγγύηση πλήρους τεχνικής υποστήριξης (Full-service) δεν παρέχει το δικαίωμα αξιώσεων αποζημίωσης για έμμεσες απώλειες, έξοδα ή ζημίες (για παράδειγμα, διαφυγόντα έσοδα, διακοπή εργασιών, ζημίες τρίτων).

  Ο ίδιος ο πελάτηςοφείλει να ελέγξει, μαζί με τον τεχνικό, στην περίπτωση που αναθέσει σε τεχνικό την εγκατάσταση ενός προϊόντος, τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση του προϊόντος. . Οι λανθασμένες οδηγίες συναρμολόγησης δεν μας δεσμεύουν για την καταβολή αποζημίωσης γιαόποια ζημιά προκύψει.

Οι αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση είναι έγκυρες μόνο για τον αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες.
 13. Η GGM Balkan ODD επιλέγει, ανάμεσα στην επιτόπου επισκευή των αγαθών, την επιστροφή τους
  ​ προς επισκευή ή την αντικατάστασή τους. Μόνο στην τελευταία ενέργεια είναι δυνατή η ακύρωση της αγοράς.

Όλες οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση στο διαδικτυακό κατάστημα είναι απλά ενδεικτικές για τις φωτογραφίες. Δεν αποτελούν πιστή αναπαραγωγή των απεικονιζόμενων προϊόντων αλλά σε κάθε περίπτωση, , εξυπηρετούν σκοπούς παρουσίασης. Ιδίως το χρώμα ενδέχεται να εμφανίζει αποκλίσεις ανάλογα με την οθόνη που χρησιμοποιείτε.

Η GGM Balkan ODD​ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημίες που απορρέουν ως αποζημίωση για​
  ​διαφυγόντα κέρδη, παύση εργασιών, ζημίες τρίτων, (και ζημίες που εκφεύγουν του ελέγχου μας), και είναι επακόλουθο ζημίας καλυπτόμενης από την εγγύηση.

Top

 1. 8 Περιορισμός ευθύνης

 1. Δεν ευθυνόμαστε και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπαίτιοι για μη ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις και σωματικές βλάβες κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων μας και την χρήση των προϊόντων μας.

Top

 1. 9 Επιφύλαξη κυριότητας

 1. Διατηρούμε το δικαίωμα κυριότητας επί των αγαθών έως την πλήρη εξόφληση των οφειλών, όπως προκύπτει από όλες τις πραγματοποιηθείσες εργασίες. Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν κατά την περίοδο επιφύλαξης του δικαιώματος κυριότητας:
  Ο πελάτης οφείλει να μεταχειρίζεται τα αγαθά με τη δέουσα προσοχή. Εφόσον απαιτούνται εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης, ο πελάτης θα τις διενεργεί τακτικά και με δική του επιβάρυνση.
 2. Ο πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώνει άμεσα για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στα αγαθά, όπως στην περίπτωση κατάσχεσης των αγαθών ή πρόκλησης ζημίας ή καταστροφής των αγαθών.
 3. Ο πελάτης οφείλει να μας ενημερώνει άμεσα στην περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στο καθεστώς ιδιοκτησίας ή της έδρας της εταιρείας.
 4. Στην περίπτωση που η συμπεριφορά του πελάτη παραβιάζει τους όρους της σύμβασης, ιδίως στην περίπτωση αθέτησης πληρωμής ή παραβίασης των ως άνω οριζόμενων υποχρεώσεων ή μίας παραγράφου των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της εταιρείας μας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε καταγγελία της σύμβασης και να εγείρουμε αξιώσεις επιστροφής των αγαθών.
 5. Για τα αγαθά που υπόκεινται σε επεξεργασία συνδεόμενα με προϊόντα μη ιδιοκτησίας μας, θα αποκτούμε συγκυριότητα κατ’ αναλογία της αξίας των παραδοθέντων από εμάς αγαθών και των άλλων προϊόντων. Το ίδιο ισχύει, εάν τα αγαθά έχουν αναμιχθεί με άλλα μέρη τρίτων.
 6. Επιφυλασσόμαστε ρητώς του δικαιώματος κυριότητας και πνευματικών δικαιωμάτων επί εκτιμήσεων κόστους προσφορών, σχεδίων και άλλων εγγράφων. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να επιτρέψει την πρόσβαση τρίτων σε αυτά τα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα πρέπει να επιστραφούν σε εμάς κατόπιν σχετικού αιτήματός μας.

Top

 1. 10 Εγγραφή πελάτη, λογαριασμός πελάτη

 1. Ο πελάτης οφείλει να εγγραφεί στην GGM Gastro και να δημιουργήσει έναν λογαριασμό πελάτη προκειμένου να πραγματοποιεί αγορές από το διαδικτυακό κατάστημα της GGM Gastro. Εναλλακτικά, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει μία μεμονωμένη αγορά χωρίς εγγραφή.
 2. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, η GGM Balkan OOD αποστέλλει στον πελάτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τα στοιχεία πελάτη στη διεύθυνση, την οποία ο πελάτης έχει καταχωρίσει στα πλαίσια της διαδικασίας εγγραφής.
 3. Ο πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης στον καταχωρισμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι η παραλαβή των μηνυμάτων που αποστέλλει η GGM Balkan OOD και που αφορούν στην εκτέλεση της παραγγελίας δεν αποκλείονται ως συνέπεια προώθησης, κλεισίματος ή ρυθμίσεων φίλτρων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή συμπλήρωσης του μέγιστου ορίου χωρητικότητας του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πελάτης οφείλει να προστατεύει τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του από κακόβουλη χρήση τρίτων και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί τον εν λόγω κωδικό σε τρίτους.

Top

 1. 11 Ιδιωτικότητα, ασφάλεια& προσωπικά δεδομένα

 1. Όταν κάνετε μία παραγγελία σε εμάς δηλώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα,, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Σε συνδυασμό με την εγγραφή σας και την παραγγελία αποδέχεστε την αποθήκευση και χρήση των στοιχείων σας με σκοπό την εκπλήρωση εκ μέρους της εταιρείας μας των υποχρεώσεών της προς εσάς. Επίσης αποθηκεύουμε όλη την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ώστε να παράσχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε από εμάς.

Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, θα σαςστέλνουμε πληροφορίες και προσφορές προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί εύκολα να ακυρωθεί μέσω του λογαριασμού σας ως πελάτη ή επικοινωνώντας μαζί μας. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ιδιωτικότητας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς. Εάν είναι λανθασμένες, ελλιπείς ή άσχετες, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των πληροφοριών.

Top

 1. 12 Cookies

 1. Όταν κάνετε μία παραγγελία σε εμάς δηλώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα,, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Σε συνδυασμό με την εγγραφή σας και την παραγγελία αποδέχεστε την αποθήκευση και χρήση των στοιχείων σας με σκοπό την εκπλήρωση εκ μέρους της εταιρείας μας των υποχρεώσεών της προς εσάς. Επίσης αποθηκεύουμε όλη την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ώστε να παράσχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε από εμάς.

Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, θα σαςστέλνουμε πληροφορίες και προσφορές προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί εύκολα να ακυρωθεί μέσω του λογαριασμού σας ως πελάτη ή επικοινωνώντας μαζί μας. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ιδιωτικότητας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς. Εάν είναι λανθασμένες, ελλιπείς ή άσχετες, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των πληροφοριών.

Top

 1. 13 Τελικές διατάξεις

 1. Οι προκείμενοι όροι διέπονται από το βουλγαρικό δίκαιο. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (CISG). Αρμόδιο για την επίλυση διαφορών είναι το περιφερειακό δικαστήριο της πόλης Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη).
 2. Εφόσον κάποιος από τους παρόντες όρους καταστεί μερικώς ή ολικώς άκυρος ή ανίσχυρος, η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων δεν θίγεται από αυτό. Ο μερικώς ή ολικώς άκυρος ή ανίσχυρος όρος οφείλει να αντικατασταθεί με άλλον όρο, το οικονομικό αποτέλεσμα του οποίου θα είναι ίδιο με αυτό του όρου που καταργήθηκε.

Top